SANKTUARIUM NAJĤWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
W JANKOWICACH RYBNICKICH

PIELGRZYMKA ZIEMI RYBNICKIEJ I WODZISLAWSKIEJ

JANKOWICKA STUDZIENKA 12 MAJA 2013

I

Sanktuarium Najĥwiêtszego Sakramentu jankowicka Studzienka, jak co roku, w drugħ niedzielê maja sta³o siê miejscem modlitewnego spotkania wiernych ziemi rybnicko-wodzis³awskiej. Tym razem uroczystej Eucharystii przewodniczy³ oraz S³owo Boże wyg³osi³ Jego Ekscelencja ks. abp Wiktor Skworc, który wyrazi³ radoĥĉ z tego, że w tym szczególnym miejscu może wraz z pielgrzymami kontynuowaĉ tradycjê dziêkowania Bogu za dar Eucharystii. Nawiħzujħc do przeżywanego aktualnie w Koĥciele Roku Wiary ks. Arcybiskup podkreĥli³, że swoistym „probierzem wiary jest nasza relacja do Eucharystii, cz³owiek wierzħcy jest cz³owiekiem Eucharystii, przeżywa jħ i Jezusa Eucharystycznego adoruje”. Koñczħc homiliê nasz Arcypasterz życzy³ zebranym pielgrzymom by to spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, sta³o siê naszym umocnieniem, bowiem On, mocħ Ducha Ĥwiêtego chce byĉ naszym „chlebem codziennym” w drodze do wiecznych przeznaczeñ.

Ilona Reder

[Rozmiar: 187257 bajtów] [Rozmiar: 140000 bajtów] [Rozmiar: 183236 bajtów] [Rozmiar: 173789 bajtów] [Rozmiar: 151822 bajtów] [Rozmiar: 116779 bajtów] [Rozmiar: 153763 bajtów] [Rozmiar: 195738 bajtów] [Rozmiar: 185325 bajtów] [Rozmiar: 157996 bajtów] [Rozmiar: 173258 bajtów] [Rozmiar: 141067 bajtów] [Rozmiar: 181198 bajtów] [Rozmiar: 187558 bajtów] [Rozmiar: 196059 bajtów] [Rozmiar: 197241 bajtów] [Rozmiar: 183747 bajtów] [Rozmiar: 178795 bajtów] [Rozmiar: 198883 bajtów] [Rozmiar: 169927 bajtów] [Rozmiar: 172122 bajtów] [Rozmiar: 151396 bajtów] [Rozmiar: 149083 bajtów] [Rozmiar: 151746 bajtów] [Rozmiar: 147722 bajtów] [Rozmiar: 159960 bajtów] [Rozmiar: 138823 bajtów] [Rozmiar: 139413 bajtów] [Rozmiar: 150013 bajtów] [Rozmiar: 112808 bajtów] [Rozmiar: 131793 bajtów] [Rozmiar: 201299 bajtów] [Rozmiar: 176510 bajtów] [Rozmiar: 151721 bajtów] [Rozmiar: 200896 bajtów] [Rozmiar: 211406 bajtów] [Rozmiar: 166381 bajtów] [Rozmiar: 154616 bajtów] [Rozmiar: 144190 bajtów] [Rozmiar: 181694 bajtów] [Rozmiar: 177684 bajtów] [Rozmiar: 162212 bajtów] [Rozmiar: 172430 bajtów] [Rozmiar: 174253 bajtów] [Rozmiar: 136398 bajtów] [Rozmiar: 184472 bajtów] [Rozmiar: 166596 bajtów] [Rozmiar: 125889 bajtów] [Rozmiar: 129004 bajtów] [Rozmiar: 134738 bajtów] [Rozmiar: 135722 bajtów] [Rozmiar: 135932 bajtów] [Rozmiar: 130600 bajtów] [Rozmiar: 134582 bajtów] [Rozmiar: 135704 bajtów] [Rozmiar: 129474 bajtów] [Rozmiar: 134074 bajtów] [Rozmiar: 125347 bajtów] [Rozmiar: 116745 bajtów] [Rozmiar: 132083 bajtów] [Rozmiar: 136474 bajtów] [Rozmiar: 136464 bajtów] [Rozmiar: 121212 bajtów] [Rozmiar: 134273 bajtów] [Rozmiar: 135239 bajtów] [Rozmiar: 140211 bajtów] [Rozmiar: 144096 bajtów] [Rozmiar: 144351 bajtów] [Rozmiar: 137251 bajtów] [Rozmiar: 144016 bajtów] [Rozmiar: 143963 bajtów] [Rozmiar: 182547 bajtów] [Rozmiar: 168104 bajtów] [Rozmiar: 196050 bajtów] [Rozmiar: 185202 bajtów] [Rozmiar: 164141 bajtów] [Rozmiar: 192883 bajtów] [Rozmiar: 196275 bajtów] [Rozmiar: 122766 bajtów] [Rozmiar: 115356 bajtów] [Rozmiar: 162719 bajtów] [Rozmiar: 136420 bajtów] [Rozmiar: 152029 bajtów] [Rozmiar: 140424 bajtów] [Rozmiar: 120025 bajtów] [Rozmiar: 114393 bajtów] [Rozmiar: 127246 bajtów] [Rozmiar: 143861 bajtów] [Rozmiar: 147414 bajtów] [Rozmiar: 150776 bajtów] [Rozmiar: 144180 bajtów] [Rozmiar: 137780 bajtów] [Rozmiar: 154858 bajtów]

Fot. Piotr Ĥciborski

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY G£ÓWNEJ