SANKTUARIUM NAJĤWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
W JANKOWICACH RYBNICKICH

PIELGRZYMKA ZIEMI RYBNICKIEJ I WODZISLAWSKIEJ

JANKOWICKA STUDZIENKA 11 MAJA 2014

Jak co roku w drugħ niedzielê maja pielgrzymi ziemi rybnicko-wodzis³awskiej udali siê do Sanktuarium Najĥwiêtszego Sakramentu jankowickiej Studzienki. Tym razem uroczystej Eucharystii przewodniczy³ i S³owo Boże wyg³osi³ wikariusz generalny naszej archidiecezji ks. pra³at Grzegorz Olszowski. Nawiħzujħc do liturgii s³owa, przeżywanej tego dnia Niedzieli Dobrego Pasterza ks. Pra³at podkreĥli³ miêdzy innymi, że tylko Chrystus Dobry Pasterz, jest „bramħ owiec” przez którħ możemy dojĥĉ do Ojca, On zna każdego z nas ” po imieniu”, troszczy siê o nas i akceptuje ze wszystkimi naszymi s³aboĥciami. Aby jednak cz³owiek nie pogubi³ siê w tym ĥwiecie chaosu i rozpozna³ g³os Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza musi ws³uchiwaĉ siê w Jego s³owo, a On mówi do nas poprzez Pismo Ĥwiête, Nauczanie Koĥcio³a, modlitwê oraz wtedy gdy gromadzimy siê na Eucharystii.

Ilona Reder

[Rozmiar: 126970 bajtów] [Rozmiar: 157035 bajtów] [Rozmiar: 164258 bajtów] [Rozmiar: 158142 bajtów] [Rozmiar: 148267 bajtów] [Rozmiar: 137458 bajtów] [Rozmiar: 143278 bajtów] [Rozmiar: 158415 bajtów] [Rozmiar: 128860 bajtów] [Rozmiar: 117390 bajtów] [Rozmiar: 111446 bajtów] [Rozmiar: 105073 bajtów] [Rozmiar: 128852 bajtów] [Rozmiar: 138141 bajtów] [Rozmiar: 142374 bajtów] [Rozmiar: 130788 bajtów] [Rozmiar: 187013 bajtów] [Rozmiar: 151337 bajtów] [Rozmiar: 157920 bajtów] [Rozmiar: 167573 bajtów] [Rozmiar: 146817 bajtów] [Rozmiar: 157825 bajtów] [Rozmiar: 145689 bajtów] [Rozmiar: 206078 bajtów] [Rozmiar: 149526 bajtów] [Rozmiar: 180822 bajtów] [Rozmiar: 202055 bajtów] [Rozmiar: 162594 bajtów] [Rozmiar: 166764 bajtów] [Rozmiar: 157002 bajtów] [Rozmiar: 191936 bajtów] [Rozmiar: 117329 bajtów] [Rozmiar: 130569 bajtów] [Rozmiar: 184514 bajtów] [Rozmiar: 173543 bajtów] [Rozmiar: 173551 bajtów] [Rozmiar: 185948 bajtów] [Rozmiar: 155101 bajtów] [Rozmiar: 124514 bajtów] [Rozmiar: 126484 bajtów] [Rozmiar: 121492 bajtów] [Rozmiar: 114892 bajtów] [Rozmiar: 117932 bajtów] [Rozmiar: 119172 bajtów] [Rozmiar: 121587 bajtów] [Rozmiar: 125404 bajtów] [Rozmiar: 123879 bajtów] [Rozmiar: 109406 bajtów] [Rozmiar: 116135 bajtów] [Rozmiar: 105044 bajtów] [Rozmiar: 109002 bajtów] [Rozmiar: 109477 bajtów] [Rozmiar: 105203 bajtów] [Rozmiar: 110604 bajtów] [Rozmiar: 109690 bajtów] [Rozmiar: 113896 bajtów] [Rozmiar: 115424 bajtów] [Rozmiar: 133865 bajtów] [Rozmiar: 229919 bajtów] [Rozmiar: 222699 bajtów] [Rozmiar: 108859 bajtów] [Rozmiar: 118682 bajtów] [Rozmiar: 140102 bajtów] [Rozmiar: 105572 bajtów] [Rozmiar: 194486 bajtów] [Rozmiar: 174686 bajtów] [Rozmiar: 212576 bajtów] [Rozmiar: 143426 bajtów] [Rozmiar: 144101 bajtów] [Rozmiar: 131647 bajtów] [Rozmiar: 209711 bajtów] [Rozmiar: 175126 bajtów] [Rozmiar: 151830 bajtów] [Rozmiar: 149837 bajtów] [Rozmiar: 214072 bajtów] [Rozmiar: 192209 bajtów] [Rozmiar: 187375 bajtów] [Rozmiar: 200866 bajtów] [Rozmiar: 206590 bajtów] [Rozmiar: 169595 bajtów] [Rozmiar: 188727 bajtów] [Rozmiar: 159310 bajtów] [Rozmiar: 121774 bajtów] [Rozmiar: 113303 bajtów] [Rozmiar: 123563 bajtów] [Rozmiar: 130916 bajtów] [Rozmiar: 122420 bajtów] [Rozmiar: 134009 bajtów] [Rozmiar: 164857 bajtów] [Rozmiar: 157116 bajtów] [Rozmiar: 151039 bajtów] [Rozmiar: 135489 bajtów] [Rozmiar: 129711 bajtów] [Rozmiar: 132771 bajtów] [Rozmiar: 140902 bajtów]

Fot. Piotr Ĥciborski

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY G£ÓWNEJ