SANKTUARIUM NAJĤWIÊTSZEGO SAKRAMENTU
W JANKOWICACH RYBNICKICH

PIELGRZYMKA ZIEMI RYBNICKIEJ I WODZISLAWSKIEJ

JANKOWICKA STUDZIENKA 8 MAJA 2016

Tegoroczna pielgrzymka ziemi rybnicko-wodzis³awskiej do Sanktuarium Najĥwiêtszego Sakramentu jankowickiej Studzienki odby³a siê w drugħ niedzielê maja pod przewodnictwem ks.bpa Marka Szkud³o biskupa pomocniczego naszej archidiecezji. Po powitaniu ksiêdza Biskupa przez przedstawicieli parafii oraz ks.dziekana Tadeusza Stachonia przewodniczy³ on uroczystej Eucharystii oraz wyg³osi³ S³owo Boże.

Ksiħdz Biskup przypomnia³, że Sanktuarium to miejsce obecnoĥci Pana Jezusa, podkreĥlajħc, że miejsca do którego przybyli pielgrzymi nie można nazwaĉ inaczej jak „Sanktuarium Sanktuariów” bowiem jest to Sanktuarium Bożego Cia³a, Chleba Życia, który da³ nam Pan i który jest znakiem Jego wielkiego Mi³osierdzia. W kontekĥcie przeżywanej Uroczystoĥci Wniebowstħpienia Pañskiego dostojny Kaznodzieja wyrazi³ przekonanie, że w tym dniu Pan Jezus chcia³by do nas powiedzieĉ –„spożywajcie Chleb Życia Wiecznego, a w ĥlad za Mnħ wstħpicie do nieba”.

Ilona Reder

[Rozmiar: 194947 bajtów] [Rozmiar: 176899 bajtów] [Rozmiar: 142950 bajtów] [Rozmiar: 195266 bajtów] [Rozmiar: 205446 bajtów] [Rozmiar: 206583 bajtów] [Rozmiar: 154207 bajtów] [Rozmiar: 150674 bajtów] [Rozmiar: 172156 bajtów] [Rozmiar: 192105 bajtów] [Rozmiar: 184107 bajtów] [Rozmiar: 167167 bajtów] [Rozmiar: 145830 bajtów] [Rozmiar: 137298 bajtów] [Rozmiar: 155946 bajtów] [Rozmiar: 169726 bajtów] [Rozmiar: 172818 bajtów] [Rozmiar: 162573 bajtów] [Rozmiar: 176511 bajtów] [Rozmiar: 189671 bajtów] [Rozmiar: 202663 bajtów] [Rozmiar: 196458 bajtów] [Rozmiar: 174153 bajtów] [Rozmiar: 164870 bajtów] [Rozmiar: 182278 bajtów] [Rozmiar: 152550 bajtów] [Rozmiar: 133487 bajtów] [Rozmiar: 152611 bajtów] [Rozmiar: 141370 bajtów] [Rozmiar: 142427 bajtów] [Rozmiar: 168827 bajtów] [Rozmiar: 144214 bajtów] [Rozmiar: 150356 bajtów] [Rozmiar: 153075 bajtów] [Rozmiar: 148986 bajtów] [Rozmiar: 138062 bajtów] [Rozmiar: 143057 bajtów] [Rozmiar: 150891 bajtów] [Rozmiar: 148126 bajtów] [Rozmiar: 140482 bajtów] [Rozmiar: 144899 bajtów] [Rozmiar: 197556 bajtów] [Rozmiar: 185380 bajtów] [Rozmiar: 178520 bajtów] [Rozmiar: 183494 bajtów] [Rozmiar: 159262 bajtów] [Rozmiar: 149248 bajtów] [Rozmiar: 205124 bajtów] [Rozmiar: 216503 bajtów] [Rozmiar: 196231 bajtów] [Rozmiar: 186921 bajtów] [Rozmiar: 128412 bajtów] [Rozmiar: 164642 bajtów] [Rozmiar: 195284 bajtów] [Rozmiar: 180071 bajtów] [Rozmiar: 196804 bajtów] [Rozmiar: 196387 bajtów] [Rozmiar: 180397 bajtów] [Rozmiar: 181491 bajtów] [Rozmiar: 190283 bajtów] [Rozmiar: 183855 bajtów] [Rozmiar: 168385 bajtów] [Rozmiar: 143359 bajtów] [Rozmiar: 129773 bajtów] [Rozmiar: 114510 bajtów] [Rozmiar: 134009 bajtów] [Rozmiar: 133227 bajtów] [Rozmiar: 113381 bajtów] [Rozmiar: 207262 bajtów] [Rozmiar: 141019 bajtów] [Rozmiar: 141129 bajtów] [Rozmiar: 139465 bajtów] [Rozmiar: 140598 bajtów] [Rozmiar: 137937 bajtów] [Rozmiar: 133798 bajtów] [Rozmiar: 128597 bajtów] [Rozmiar: 131540 bajtów] [Rozmiar: 126664 bajtów] [Rozmiar: 142317 bajtów] [Rozmiar: 132706 bajtów] [Rozmiar: 136059 bajtów] [Rozmiar: 149658 bajtów] [Rozmiar: 134949 bajtów] [Rozmiar: 115235 bajtów] [Rozmiar: 138568 bajtów] [Rozmiar: 128721 bajtów] [Rozmiar: 155265 bajtów] [Rozmiar: 173691 bajtów] [Rozmiar: 180419 bajtów] [Rozmiar: 162658 bajtów] [Rozmiar: 182124 bajtów] [Rozmiar: 161065 bajtów] [Rozmiar: 164341 bajtów] [Rozmiar: 173294 bajtów] [Rozmiar: 183991 bajtów] [Rozmiar: 211808 bajtów] [Rozmiar: 163153 bajtów] [Rozmiar: 189052 bajtów] [Rozmiar: 163948 bajtów] [Rozmiar: 169190 bajtów] [Rozmiar: 179025 bajtów] [Rozmiar: 185988 bajtów] [Rozmiar: 193900 bajtów] [Rozmiar: 224794 bajtów] [Rozmiar: 213698 bajtów] [Rozmiar: 124486 bajtów] [Rozmiar: 126099 bajtów] [Rozmiar: 155275 bajtów] [Rozmiar: 136297 bajtów] [Rozmiar: 144635 bajtów] [Rozmiar: 169274 bajtów] [Rozmiar: 132694 bajtów] [Rozmiar: 149840 bajtów] [Rozmiar: 171146 bajtów] [Rozmiar: 154943 bajtów] [Rozmiar: 150932 bajtów] [Rozmiar: 176210 bajtów] [Rozmiar: 182446 bajtów] [Rozmiar: 171791 bajtów] [Rozmiar: 152968 bajtów] [Rozmiar: 186004 bajtów]

Fot. Piotr Ĥciborski

POWRÓT DO ARCHIWUM

POWRÓT DO STRONY G£ÓWNEJ